ABS
ABS价格 ABS价格
ABS价格 ABS价格
广告招商 广告招商 广告招商

今日报价

Quote today
  • 企业出厂价
  • 国内市场价
  • 国际市场价
日期 品名 规格 区域 生产企业 出厂价 跌涨 查看
03-06 ABS聚合物 750ASQ 华南地区 兰州石化 12850元/吨 -
03-06 ABS聚合物 750A 华东地区 吉林石化 12850元/吨 150.00
03-06 ABS聚合物 0215A 华东地区 吉林石化 12850元/吨 150.00
03-06 ABS聚合物 3513 华东地区 上海高桥 13000元/吨 -100.00
03-06 ABS聚合物 750A 华北地区 吉林石化 12600元/吨 -150.00
03-06 ABS聚合物 750A 东北地区 大庆石化 12600元/吨 -150.00
日期 品名 规格 报价市场 市场主流价
(元/吨)
涨跌幅 备注 查看
03-06 ABS聚合物 757 余姚 13500 100.00 含税价
03-06 ABS聚合物 0215A 余姚 12800 100.00 含税价
03-06 ABS聚合物 750A 余姚 12750 100.00 含税价
03-06 ABS聚合物 AG15A1 余姚 12900 50.00 含税价
03-06 ABS聚合物 HI-121H 余姚 13000 50.00 含税价
03-06 ABS聚合物 757 顺德 12350 - 不含税
日期 品名 规格 地区 价格类型 低端价 高端价 中间价 涨跌 查看
03-05 ABS聚合物 注塑 亚洲 CFR 1519.00 1520.00 1521.00 -
03-05 ABS聚合物 AutoBlk 英国 到岸价 1635.00 1637.00 1639.00 -
03-05 ABS聚合物 AvCol 西班牙 到岸价 1733.00 1737.00 1735.00 -
03-05 ABS聚合物 AutoBlk 意大利 到岸价 1873.00 1877.00 1875.00 -
03-05 ABS聚合物 AvCol 德国 到岸价 1733.00 1737.00 1735.00 -
03-04 ABS聚合物 AutoBlk 英国 到岸价 1635.00 1637.00 1639.00 -